TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
6:30 - 7:00 amSandesh Ba bhimaSandesh Ba bhimaSandesh Ba bhimaSandesh Ba bhimaSandesh Ba bhimaSandesh Ba bhimaSandesh Ba bhima
7:00 - 07:10 amB'day addB'day addB'day addB'day addB'day addB'day addB'day add
7:10- 8:00 amBudh vandana+song+addBudh vandana+song+addBudh vandana+song+addBudh vandana+song+addBudh vandana+song+addBudh vandana+song+addBudh vandana+song+add
8:00 - 8:30 amChamkte SitareChamkte SitareChamkte SitareChamkte SitareChamkte SitareChamkte SitareBodhgya live
8:30 - 9:00 amDivya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary
9:00 - 10:00 amJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim India
10:00 -10:30 amsong+addSamak sawalsong+addSamak sawalSong + advtSamak sawalNew Programe for spcl sunday + advt
10:30::11:00 amDemarkDemarkDemarkDemarkDemarkDemarkDemark
11:00 -11:30 amParwachan+addParwachan+addParwachan+addParwachan+addParwachan+addParwachan+addNew Programe for spcl sunday + advt
11:30 -12:00 amTakatTakatTakatTakatTakatTakatTakat
12:00 -12:30 pmParwachan+addParwachan+addParwachan+addParwachan+addParwachan+addParwachan+addNew Programe for spcl sunday + advt
12:30 - 01:00 pmSlim SutraSlim SutraSlim SutraSlim SutraSlim SutraSlim SutraSlim Sutra
01:00 - 01:30 pmsanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentary
01:30 -02:00 pmDemarkDemarkDemarkDemarkDemarkDemarkDemark
02:00 -02:30 pmSamak sawalParwachan+addSamak sawalParwachan+addSamak sawalParwachan+addNew Programe for spcl sunday + advt
02:30 - 03:00 pmTakatTakatTakatTakatTakatTakatTakat
03:00 - 03:30 pm PrawachanParwachan+addPrawachanParwachan+addParwachan+addParwachan+addNew Programe for spcl sunday + advt
03:30 - 04:00 pmDivya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary
04:00 - 04:30 pmDr Dhonekar DocumentryParwachan+addDr Dhonekar DocumentrySong + advtSong + advtSong + advtNew Programe for spcl sunday + advt
04:30 - 05:00 pmDivya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary Divya kit Documentary
05:00 - 05:30 pmMera gaon mera deshMera gaon mera deshMera gaon mera deshMera gaon mera deshMera gaon mera deshMera gaon mera deshNew Programe for spcl sunday + advt
05:30 - 06:00 pmDocumentaryDocumentaryDocumentaryDocumentaryDocumentaryDocumentaryDocumentary
06:00 - 06:30 pmsandesh ba bhimasandesh ba bhimasandesh ba bhimasandesh ba bhimasandesh ba bhimasandesh ba bhimaNew Programe for spcl sunday + advt
06:30 - 07:00 pmDocumentaryDocumentaryDocumentaryDocumentaryDocumentaryDocumentaryDocumentary
07:00 - 08:00 pmJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaNew Programe for spcl sunday + advt
08:00 - 10:00 pmParichacha + advtParichacha + advtParichacha + advtParichacha + advtParichacha + advtParichacha + advtParichacha + advt
10:00 - 11:00 pmJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaJai Bhim indiaPrawachan
11:00 - 11:30 pmsanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentarysanjeevani butti Documentary
11:30 - 06:30 am PrawachanPrawachanPrawachanPrawachanPrawachanPrawachanPrawachan